Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Knihovní řád

Místní knihovny v Žimrovicích, pobočky Městské knihovny Hradec nad Moravicí  

 1. Místní knihovna v Žimrovicích (dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující   všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s listinou lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílů rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám vymezených knihovním zákonem (Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám, obsažených v systematicky budovaných knihovních fondech. Knihovna podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva, rozvoj tvůrčí práce člověka a napomáhá udržovat kontinuitu s historickými tradicemi.Knihovna je pobočkou Městské knihovny a informačního centra Hradec nad Moravicí,okres Opava,příspěvkové organizace. V rámci regionálních funkcí knihoven je knihovnou obsluhovanou.
 2. Knihovnické služby jsou poskytovány uživatelům v provozních místnostech knihovny prezenčním i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu, regionálního fondu, i výpůjčkami knih z fondů jiných knihoven prostřednictvím Městské knihovny Hradec nad Moravicí.
 3. Časový rozvrh služeb je uveden v příloze knihovního řádu a na informační tabuli knihovny.
 4. Obcí schválené poplatky (paušální administrativní poplatek , sankční poplatky, poplatky za služby, za které je provozovatel knihovny v souladu s knihovním zákonem oprávněn poplatky stanovit) jsou uvedeny v Ceníku služeb a sankcí (dále jen ceník), který je přílohou knihovního řádu.
 5. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejích služeb. Absenční půjčovní službu poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři. Čtenář je povinen seznámit se s knihovním řádem včetně jeho příloh, který je veřejně přístupný v knihovně. Písemnou přihláškou a svým podpisem se zavazuje, že přistupuje na podmínky, za kterých jsou služby uvedené v knihovním řádu poskytovány, a že odpovídá za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů podle knihovního řádu a příslušných právních předpisů.
 6. Čtenářem knihovny se mohou stát: 
  - občané ČR starší 15 let: po předložení občanského průkazu
  - děti a mládež do 15 let: pouze se souhlasem jednoho ze svých rodičů 
  - státní příslušník: po předložení cestovního pasu a povolení k pobytu
  - právnické osoby: žádají písemně a po předložení dokumentů je s nimi uzavřena smlouva o   poskytování knihovnických služeb
 7. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz. Průkaz se vystavuje na kalendářní rok a jeho platnost je  třeba každoročně obnovovat. Čtenářský průkaz je nepřenosný.
 8. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště, ztrátu čtenářského průkazu i ztrátu či poškození půjčeného   dokumentu, za což uhradí sankční poplatek dle ceníku.
 9. Za registraci v knihovně čtenář uhradí paušální administrativní poplatek podle ceníku. Tento poplatek opravňuje čtenáře k libovolnému počtu návštěv v kalendářním roce v knihovně, k absenčnímu a presenčnímu půjčování knihovního fondu z vlastní knihovny či prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiných knihoven, k získání ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší, ke zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy. Po zaplacení registračního poplatku mohou čtenáři knihovny navštěvovat Městskou knihovnu v Hradci nad Moravicí zdarma po předložení dokladu o zaplacení. Za využívání dalších služeb čtenář uhradí poplatky dle ceníku, pokud je poplatek stanoven. Registrační poplatek se nevybírá od uživatelů, kteří se zaregistrovali do knihovny v měsíci listopadu a prosinci běžného roku.
 10. Při půjčování dokumentů z knihovního fondu knihovny platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Pro půjčování dokumentů zapůjčených z jiné knihovny mohou platit další podmiňující ustanovení, pokud je zapůjčující knihovna stanoví.
 11. Čtenář může být vyloučen z řad čtenářů pro porušení knihovního řádu a na základě vlastní žádosti.
 12. Čtenář nesmí vypůjčené dokumenty půjčovat dalším osobám.
 13. Výpůjční lhůta je dva měsíce. Knihovna má právo zkrátit výpůjční dobu vybraných dokumentů.
 14. Výpůjční lhůta může být dvakrát prodloužena, nežádá-li dokument další čtenář. Výjimečně je možné další prodloužení výpůjčky, ale jen po předložení dokumentu.
 15. Nevrátí-li čtenář ve stanovené lhůtě dokument půjčený mimo knihovnu, účtuje knihovna čtenáři pokuty z prodlení podle ceníku.
 16. Nereaguje-li čtenář na vyzvání či uhrazení dokumentu je celá záležitost  řešená právní cestou.
 17. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady.
 18. Při ztrátě nebo poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu nebo finančně v ceně dokumentu (v oprávněných případech může knihovna stanovit cenu, odpovídající nabídce a poptávce na knižním trhu) a sankci za knihovnické zpracování dle ceníku.
 19. Dokument, který je právě půjčený, si může čtenář rezervovat.
 20. Odbornou literaturu ke studijním účelům, kterou knihovna nemá ve svých fondech, zajišťuje svým čtenářům pomocí meziknihovní výpůjční služby (MVS). Tato služba se řídí platnými právními předpisy o MVS.
 21. Knihovna poskytuje všem uživatelům ústní informace bibliografického a faktografického charakteru i pomoc při vyhledávání potřebných dokumentů a další informace potřebné ke studiu, k výkonu povolání, k společenským funkcím apod.
 22. Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny čtenář může sdělit písemně nebo ústně knihovníkovi, popř. řediteli Městské knihovny Hradec nad Moravicí.
 23. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 2.1.2005.
 24. Veškeré změny knihovního řádu či jeho příloh se provádí formou dodatku.