Obsah

 

Knihovní řád městské knihovny a stanic internetu

1. Všeobecná ustanovení

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny a informačního centra Hradec nad Moravicí schválenou dne 21.9.2004 pod číslem jednacím 16.10.2004 a dle & 4, odst.6 zákona 257/2001 Sb. vydává Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí tento knihovní řád.

 • Městská knihovna a informační centrum je veřejnou knihovnou, která realizuje práva občana na svobodný a rovný přístup k informacím. Své služby poskytuje občanům a institucím. Knihovna získává, odborně zpracovává, spravuje, uchovává a ochraňuje knihovní fond literatury i dalších druhů dokumentů (časopisy, noviny a další informační prameny ). Půjčuje absenčně a prezenčně výše uvedené druhy dokumentů. Poskytuje meziknihovní výpůjční službu, přístup k internetu a poskytuje reprografické služby. Svými knihovnickými, bibliografickými a informačními službami a kulturně výchovnou činností přispívá ke zvyšování kulturní a vzdělanostní úrovně občanů.
 • Městská knihovna a informační centrum je pověřenou knihovnou pro výkon regionální funkce pro knihovny ve svém regionu na základě smlouvy mezi Městskou knihovnou a informačním centrem Hradec nad Moravicí a Moravskoslezským krajským úřadem v Ostravě uzavřenou dne 27.1.2005.
 • Městská knihovna a informační centrum plní zároveň funkci městského turistického informačního centra. Poskytuje v oblasti svého působení informace turistické (o turistických atraktivitách, ubytovacích a stravovacích možnostech, o dopravě, obchodní síti, o kulturním, společenském a sportovním dění apod.). Za účelem kvalitního poskytování informací zpracovává příslušnou databázi, kterou soustavně aktualizuje. Vydává drobné tisky, zejména propagačního charakteru.

2. Registrace uživatele knihovny

 • Každý, kdo použije služeb knihovny, stává se jejím uživatelem. Půjčovní služby poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou zapsanými a platícími čtenáři knihovny.
 • Čtenářem knihovny se může stát:
  • a) každý občan ČR starší 15 let, děti a mládež do 15 let se mohou stát čtenáři jen se souhlasem jednoho z rodičů nebo jejich zákonných zástupců.
  • b) cizí státní příslušník, jen má-li povolení k dlouhodobému pobytu v ČR a platný pas.
  • c) orgány státní správy.
 • Občan (zástupce orgánu, organizace, instituce) žádá o přijetí do řad čtenářů knihovny přihláškou na tiskopise vydaném knihovnou. Současně s přihláškou je povinen:
 • a) předložit - občanský průkaz - cizí státní příslušník cestovní pas a povolení k pobytu - děti a mládež do 15 let písemný souhlas jednoho z rodičů nebo zákonných zástupců - zástupce státního orgánu, organizace nebo instituce přihlášku potvrzenou podpisem zodpovědného pracovníka a číslem občanského průkazu b) podepsat prohlášení, že souhlasí s knihovním řádem, který mu byl předložen k prostudování a že se zavazuje plnit, jak ustanovení tohoto řádu, tak i ostatní předpisy platné pro knihovnu.
 • Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů čtenářů podle zákona 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění platných předpisů. Knihovna shromažďuje, uchovává a zpracovává data za účelem ochrany knihovního fondu a pro adresné poskytování svých služeb. Data jsou zpracována v interním automatizovaném knihovnickém systému a jsou chráněna hesly proti přístupu cizích osob. Jsou používána pouze pro komunikaci mezi knihovnou a uživatelem.
 • Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz, který ho opravňuje využívat všech služeb knihovny. Čtenářským průkazem je čtenář povinen se prokázat při požadavcích na půjčovní a další služby poskytované evidovaným čtenářům. 

3. Práva o povinnosti uživatele knihovny

 • Čtenářský průkaz je nepřenosný, za jeho případné zneužití odpovídá čtenář. Čtenář je povinen nahlásit knihovně:
  • a) změnu jména, bydliště
  • b) ztrátu nebo zničení čtenářského průkaz, za což uhradí sankční poplatek dle ceníku uvedeného v příloze.
 • Uživatelem knihovny přestává občan být:
  • a) sám se odhlásí z řad čtenářů            
  • b) během kalendářního roku si nevypůjčí ani jednu knihu, případně další sbírkový materiál, ani prezenčně
  • c) úmyslně nebo z nedbalosti zaviní poškození materiálů zapůjčených z fondů knihovny, nebo způsobí knihovně jinou škodu a odmítá poskytnout předepsanou úhradu
  • d) je vedením knihovny vyloučen z řad čtenářů pro porušování knihovního řádu, předpisů platných pro knihovnu a pokynů pracovníků knihovny.
 • Za registraci v knihovně čtenář uhradí paušální administrativní poplatek dle ceníku, tento poplatek opravňuje čtenáře k libovolnému počtu návštěv v kalendářním roce v knihovně, k absenčnímu a prezenčnímu půjčování knihovního fondu z vlastní knihovny, či prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiných knihoven, k získání ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší, ke zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy. Po zaplacení registračního poplatku mohou čtenáři městské knihovny navštěvovat místní knihovny v Benkovicích, Domoradovicích, Jakubčovicích, Kajlovci a Žimrovicích zdarma po předložení dokladů o zaplacení. Za využívání dalších služeb čtenář uhradí poplatky dle ceníku, pokud je poplatek stanoven. Registrační poplatek platí 1 rok od data zaplacení.  
 • Při půjčování dokumentů z knihovního fondu knihovny platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Pro půjčování dokumentů zapůjčených z jiné knihovny mohou platit další podmiňující ustanovení, pokud je zapůjčující knihovna stanoví.
 • Půjčovní doba je stanovena po dohodě s Městským úřadem v Hradci nad Moravicí a je uvedena v příloze knihovního řádu a na informační tabuli knihovny.
 • Výpůjční lhůta činí dva kalendářní měsíce, knihovna však může bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení materiálu před uplynutím výpůjční lhůty. Na žádost čtenáře může knihovna prodloužit výpůjční lhůtu o další měsíc, nežádá-li o materiál další čtenář.
 • Dokument,který je právě půjčený, si může čtenář rezervovat.
 • Nevrátí-li čtenář ve stanovené lhůtě dokument půjčený mimo knihovnu, účtuje knihovna čtenáři pokuty z prodlení podle ceníku a nereaguje-li čtenář na vyzvání či uhrazení dokumentu, je celá záležitost řešena právní cestou.
 • Čtenář je povinen vrátit zapůjčené materiály v takovém stavu, v jakém je převzal a včas. Případné poškození materiálů zjištěné knihovnou při vrácení jde na vrub čtenáře, pokud toto poškození nebylo na základě upozornění čtenáře zjištěno již při převzetí materiálu. Při ztrátě nebo poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu nebo finančně v ceně dokumentu (v oprávněných případech může knihovna stanovit cenu, odpovídající nabídce a poptávce na knižním trhu) a sankci za knihovnické zpracování dle ceníku.
 • Knihovna umožňuje vrácení knih mimo půjčovní dobu do sběrných boxů (dále jen biblioschránka). Biblioschránka je určena výhradně k vrácení knih zapůjčených z fondu Městské knihovny Hradec nad Moravicí. Knihy jsou ze čtenářského konta odepisovány následující pracovní den. Stávající sankční poplatky zůstávají beze změn a uživatel je musí uhradit při nejbližší návštěvě. Knihovna nezodpovídá za případné nesrovnalosti u knih vrácených prostřednictvím biblioschránky. Čtenář je povinen ověřit stav svého čtenářského konta následující pracovní den a případné nesrovnalosti ihned řešit s oddělením, kde výpůjčku realizoval.
 • Čtenář je povinen odložit svrchní oděv a příruční zavazadla na místě k tomu určeném. Cenné věci a předměty neponechává v odložených oděvech a zavazadlech. V případě ztráty osobní věci v knihovně postižený oznámí ztrátu pracovníkovi knihovny, který s nim sepíše záznam o ztrátě.
 • Každý návštěvník knihovny je povinen zachovávat v jejich prostorách klid, pořádek, čistotu a brát ohled na ostatní návštěvníky a respektovat pokyny pracovníků knihovny.
 • V prostorách knihovny není dovoleno kouřit, požívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné prostředky. Vstup do knihovny není dovolen se zvířaty, s jízdními koly a na kolečkových bruslích.

4.Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

 • Jestliže dokument není ve fondu městské knihovny, může knihovna zprostředkovat na požádání čtenáře výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle paragrafu 14 Knihovního zákona a vyhlášky MK č.8/2002 Sb.
 • Čtenář, kterému knihovna výpůjčku zprostředkovala, je povinen dodržet všechny finanční (dle ceníku) i ostatní podmínky stanovené půjčující knihovnou. Jejich nedodržení může mít za následek odmítnutí dalších výpůjček.
 • Výpůjční lhůta je dána podmínkami stanovenými půjčující knihovnou.
 • O prolongaci výpůjční lhůty žádá knihovna na požádání čtenáře půjčující knihovnu týden před uplynutím výpůjční doby.

5. Bibliograficko-informační služby

 • Bibliografickými a informačními službami poskytuje knihovna všem uživatelům informace o literatuře a další informace potřebné ke studiu, k výkonu povolání, k společenským funkcím apod.
 • Bibliografické i věcné dotazy čtenářů zodpovídá knihovna na základě svých fondů a dalšího informačního aparátu ústně nebo písemně. Nevypracovává za uživatele nebo pro ně nezpracovává odpovědi v plné míře, např. otázky ze soutěží vypsaných sdělovacími prostředky nebo úkoly jinak zadané uživatelům. Poskytuje přehled o potřebné literatuře a informace o ní. Při složitých dotazech si může knihovna stanovit odpovídající termín vyřízení.

6. Užívání veřejné internetové stanice

 • Návštěvník pracující v internetu zodpovídá za dodržení všech autorsko-právních pravidel a dalších podmínek přístupu k jednotlivým adresám / souborům, je povinen respektovat pokyny producentů uvedené u jednotlivých souborů.
 • Návštěvník se může pohybovat pouze ve volně (bezplatně) přístupných adresách/souborech.
 • Veškeré náklady, které vzniknou knihovně vlivem nekorektního nebo neautorizovaného přístupu návštěvníka ke zdrojům internetu je návštěvník povinen uhradit.
 • Poplatky a další instrukce viz přílohy knihovního řádu.

7. Reprografické služby

 • Návštěvník knihovny může požádat o zhotovení rozmnoženin dokumentů (s výjimkou norem a partitur). Je povinen zacházet s kopiemi informačních pramenů v souladu s autorským zákonem. Poplatky za reprografické služby dle ceníku.

8. Závěrečná ustanovení

 • Uživatelé knihovny mají právo podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně nebo ústně ředitelce knihovny.
 • Výjimky z ustanovení knihovního řádu povoluje ředitelka knihovny
 • Veškeré změny knihovního řádu či jeho příloh se provádí formou dodatků
 • Tento knihovní řád nabývá platnosti dnem 16.9.2002

9. Provozní řád stanice internetu

 • Služby Internetu může využívat každý uživatel knihovny v souladu s Provozním řádem  Internetu.
 • Předpokladem přístupu na Internet je ovládání základů práce na počítači a základních principů práce s počítačovou sítí Internet; pokud uživatel tyto znalosti nemá, vyžádá si od pověřeného pracovníka knihovny základní informace.
 • Při příchodu se uživatel zaregistruje svým podpisem u pověřeného pracovníka.
 • Děti do 15 let (do ukončení školní docházky) mohou Internet využívat jen po podpisu zvláštní přihlášky na Internet jedním z rodičů nebo po podpisu jiného zákonného zástupce dítěte.
 • Dětem je bez poplatku vyhotoven zvláštní průkaz opravňující využívat veřejný Internet, bez předložení tohoto speciálního průkazu nebude dítěti přístup k Internetu umožněn.
 • Uživatelé dbají pokynů pověřeného pracovníka, kterému hlásí zahájení i ukončení práce s PC. Po ukončení práce musí zůstat PC ve stavu, v němž byl předán obsluhou.
 • Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není povoleno nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře. V případě poškození PC či souborů je uživatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s obnovením původního stavu. Při porušení tohoto ustanovení může být uživateli odepřen další přístup k multimediálním PC.
 • Jednorázově je uživateli umožněn přístup na internet 60 minut, není-li poté další zájemce, je možno tuto dobu prodloužit dle pokynů pověřeného pracovníka.
 • Informace získané při práci s internetem je možné vytisknout za příslušný poplatek (viz Ceník)
 • U jedné stanice mohou pracovat nanejvýše  dva uživatelé; výjimku povoluje pověřený pracovník knihovny.Při práci na počítači jsou uživatelé povinni chovat se tak, aby nerušili ostatní návštěvníky knihovny (hlukem a pod.).
 • Zamluvit stanici je možné i telefonicky na čísle 553 784 242. Stejným způsobem lze rezervaci zrušit. Rezervace je vázána na termín (datum a čas) a nedodržením času o 15 minut rezervace pozbývá platnost a je možno uspokojit dalšího žadatele.
 • Informace a soubory získané během práce s Internetem si mohou uživatelé nahrát na své USB flash disky.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za obsah informací a souborů stažených z Internetu, za eventuálně obsažené viry, ani za rychlost spojení.
 • Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorech.
 • V případě porušení Provozního řádu může pověřený pracovník ukončit přístup uživatele k Internetu.
 • Provoz a přístup k Internetu může být omezen nebo přerušen z důvodů technické nebo softwarové údržby, případně z jiných technických a provozních důvodů.
 • Uživatel nesmí narušovat práci ostatních uživatelů po síti ani chod a výkonnost sítě jako celku, např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě.
 • Uživatel nesmí používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo jiných sítí a k šíření počítačových virů.
 • K síti Wi-Fi se lze zdarma připojit v knihovně nebo informačním centru během provozní doby. Heslo k síti žádejte u obsluhy. 
 • Počítačová síť se z provozních důvodů vypíná 10 minut před koncem provozní doby.
 • Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů a ostatní předpisy). Případné zneužití dat a informací může být trestné (zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech).

 

Příloha č. 1 - Ceník (zde v samostatné záložce)

Příloha č. 2

Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů v Městské knihovně Hradec nad Moravicí

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v plném souladu s novým „nařízením

Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“, známým též pod zkratkou GDPR (dále jen Nařízení). Nařízení má účinnost od 25. května 2018.

 

Správcem vašich osobních údajů je Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace

S případnými dotazy nebo požadavky v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet:

telefonicky na čísle +420 553 784 242, 725 666 051

e-mailem na mkhradec@okpb.cz

korespondenčně na adresu Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, Podolská 156, 747 41  Hradec nad Moravicí

osobně při návštěvě knihovny

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytování našich služeb:

Základní identifikační údaje čtenáře: jméno a příjmení, datum narození,

 • Kontaktní údaje - adresa trvalého bydliště ( ev. kontaktní adresa), e-mail, telefonní číslo,
 • Popisné údaje - jedná se o statistický údaje typu věk,
 • Údaje o jiné osobě - identifikační a adresní údaje zákonného zástupce,
 • Transakční údaje - historie výpůjčkových operací, dluhy a platby za služby
 • Profil čtenáře v online katalogu - historie vyhledávání, oblíbené zdroje a dokumenty, hodnocení, statistika přihlašování

Nezpracováváme žádné citlivé údaje. Vaše osobní údaje v knihovním informačním systému jsou uloženy do šifrované části databáze.

 

Pro jaké účely je zpracováváme?

A) Zpracování na základě smlouvy. Smlouvou je registrace čtenáře do knihovny (přihláška). Účely zpracování osobních údajů jsou:

 • Evidence čtenářů
 • Poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb na základě knihovního zákona
 • Zasílání zpráv přímo se vztahujících k plnění těchto služeb (připomínky o konci půjčovní doby, upomínky, informace o rezervacích dokumentů)

 

B) Zpracování na základě oprávněných zájmů správce dat

Ochrana knihovního fondu

Vymáhání pohledávek

Informování čtenářů o službách, akcích nebo mimořádných událostech knihovny

 

C) Zpracování pro statistické účely Po ukončení Vaší registrace a uplynutí doby, po niž uchováváme osobní údaje, jsou některé údaje dále zpracovávány pro statistické účely, a to v anonymizované podobě.

 

 

Jaké subjekty mají přístup k vašim údajům?

Pro zajištění poskytování knihovních a informačních služeb, je nezbytná spolupráce s externími subjekty. Jedná se především o dodavatele Knihovního systému Clavius SQL a IT firmy, které se podílejí na bezpečnosti našich technologií. Se všemi zpracovateli máme za účelem ochrany Vašich osobních údajů uzavřeny písemnou smlouvu.

 

Po jakou dobu máme uloženy vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy o registraci čtenáře, abychom Vám mohli poskytovat naše služby. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucích či souvisejících s registrační smlouvou uchováváme Vaše osobní údaje po nezbytně nutnou dobu 3 let.  Důvody pro takové uchování jsou například:

 • Ochrana knihovního fondu - dodatečně zjištěné poškození
 • Zjednodušení případné opakované registrace uživatele a uchování jeho dat (např. čtenářské historie)
 • Řešení případných právních nároků

 

Kde jsou údaje k dispozici

 

Náhled na většinu osobních údajů, které knihovna o čtenářích uchovává, nabízí online čtenářské konto, které je dostupné každému čtenáři po přihlášení (uživatelské jméno, heslo) na webových stránkách knihovny www.knihovnahradec.cz. Čtenářské konto nabízí nejen výpis údajů o osobě (identifikační a kontaktní údaje), ale také přehled aktuálních výpůjček, historii výpůjček od začátku registrace, platební údaje včetně historie plateb, informace o složené záloze a zadaných rezervacích atd.

 

Fotografická dokumentace

 

Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí pořizuje fotografickou dokumentaci z pořádaných akcí, na které jsou zachyceni náhodní návštěvníci.

K dotčenému zpracování osobních údajů zde dochází na základě oprávněných zájmů Městské knihovny a informačního centra Hradec nad Moravicí, a to pro účely dokumentační a prezentační. Takto pořízené obrazové záznamy (fotografie) zveřejňujeme na svých webových stránkách www.knihovnahradec.cz, sociální síti Facebook, nástěnkách v prostorách knihovny a v tištěných informačních materiálech.

 

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

 

 • Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů - plníme touto informační stránkou nebo se na nás můžete obracet na výše uvedených kontaktech.
 • Právo na přístup k osobním údajům - k většině osobních údajů se dostanete přes své konto čtenáře, podrobný výstup si můžete vyžádat v knihovně
 • Právo na změnu osobních údajů - máte možnost požádat o změnu Vašich osobních údajů v knihovně, vybrané kontaktní údaje si můžete změnit po přihlášení do svého konta čtenáře
 • Právo na přenositelnost údajů - můžete požádat v knihovně o vyexportování Vašich osobních údajů ve strojově zpracovatelném formátu
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut) - máte možnost požádat písemně o výmaz svých osobních údajů v knihovně, po vypořádání všech závazků a splnění podmínek pro ukončení registrace, tzn. přestanete být našim čtenářem.
 • Jako aktivní čtenář, bez ukončení registrace, můžete požádat o jednorázovou nebo trvalou anonymizaci Vaší historie výpůjček (starší než 1 roku). Přijdete tím ale o statistiku vašich výpůjčních operací, upozorňování na dříve vypůjčené tituly nebo propojení s historií vašich poplatků.
 • Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů - můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: +420 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz

 

V Městské knihovně a informačním centru Hradec nad Moravicí není jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů.

 

 

Hradec nad Moravicí, 24. 5. 2018